SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Materská škola

Na základe rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

bude ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na škoský rok 2020/2021Vysoká nad Uhom 314,072 14 prebiehať takto:

 

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materská škola Vysoká nad Uhom 314, 07214

Kontakt :e-mail:msvysoka@gmail.com

 

V zmysle §27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 2 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole

OZNAMUJE všetkým rodičom, ktorí majú záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ Vysoká nad Uhom 314 v školskom roku 2020/2021,že oficiálny zápis sa uskutoční :

Od 30.04-31.05-31.05.2020.

PODMIENKY PRIJATIA:

-na základe žiadosti zákonného zástupcu

-prednostne ,ak dovŕšilo piaty rok veku k 31.08.2020

-prednostne, ak má odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

-dieťa od dvoch rokov a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie.

-deti , ktoré majú jedného súrodenca/alebo viac/ chodiacich do našej mš/

 

Termín podania prihlášky bude v materskej škole:

 30.04.2020--------------od 8.00-10hod.

Termín prevzatí rozhodnutí bude:                          

 01.06.2020-----------------------------------od 8.00-10.00hod

 

Meno školy

Materská škola

Email.školy

msvysoka@gmail.com                                                                                                                     

Telefón

0948 094 853         

Adresa školy

Vysoká nad Uhom 314,072 14

Riaditeľ školy

Slávka Marošiová

Triedna učiteľka

Katarína Šajnová

Upratovačka

Katarína Hajduová

Školská jedáleň

Vedúca: Lívia Mižová

Kuchárka: Marta Čičváková

Pomocná kuchárka: Valéria Tóthová

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s možnosťou poldenného pobytu dieťaťa. V materskej škole u detí rozvíjame a podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej,intelektuálnej,telesnej,morálnej,estetickej,rozvíja schopnosti a zručnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola sa nachádza v budove Základnej školy so spoločným vstupným vchodom. Materskú školu tvorí vstupná chodba, kúpeľňa a sociálne zariadenia, herňa - trieda, odpočinková miestnoť - spálňa, kuchyňa, skladové a podpivničené priestory. Interiér materskej školy je vybavený moderným sektorovým nábytkom, ktorý je vhodne umiestnený v priestoroch triedy, vytvára priestor na pohybové aktivity, pracovné činnosti, didaktické aktivity a hry detí. Nechýbajú moderné informačno-komunikačné technológie: interaktívna tabuľa, televízor, DVD, CD, počítač, tlačiareň, notebook, keyboard, s ktorými sa deti postupne oboznamujú a dopĺňajú svoje poznatky a vedomosti. Exteriér materskej školy tvorí pieskovisko, šmýkačka s rebríkom a hojdačkami altánok s posedením, pevná nezatrávnená plocha, ihličnaté stromy a trávnaté porasty. Materská škola sa podieľa na organizovaní aj mimoškolských aktivít ako sú besiedky, karneval, vianočné vystúpenie, zapája sa do akcie uvítanie detí do života a jubilantov, kde sa deti ukážu svojím programom pre svojich najbližších, zapája sa tak do kultúrneho života obce.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vysoká nad Uhom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:00
  • Ut: 7:00 - 15:00
  • St: 7:00 - 15:00
  • Št: 7:00 - 15:00
  • Pi: 7:00 - 15:00